Spoločnosť Beef-House, s.r.o., Bratislava realizuje projekt s názvom

Technológie mäsovýroby“.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, cez Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPVaI-
MH/DP/2016/3.3.1.-04,operačný program Výskum a  inovácie, prioritná os 3 Posilnenie
konkurencieschopnosti a rastu MSP.

Výška nenávratného finančného príspevku:  158 270,20 Eur.